Regulamin Cmentarza Parafialnego

Na   podstawie   art. 2  i  art. 45  ust.  1   z   dnia  17  maja  1989r.  o stosunku   Państwa   do   Kościoła   Katolickiego   w   Rzeczypospolitej   Polskiej
/Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./  w  związku  z  art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24  Konkordatu   między  Stolicą   Apostolską  i  Rzeczpospolitą   Polską,
podpisanego  w  Warszawie  dnia  28  lipca  1993r. /Dz. U nr 51 poz. 318/ stanowi się co następuje:

1.Właścicielem i Administratorem Cmentarza jest:

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mrocznie

 1. Osoby  przebywające  na  terenie  cmentarza  zobowiązane  są  do  zachowania  powagi,  ciszy,  porządku  i  czystości.
  3. Pielęgnowanie   grobów  i  ich   najbliższego   otoczenia   należy   do   osób   opiekujących   się   grobami.
  4. Śmieci   mogą  być  składowane  tylko  w   wyznaczonym   miejscu   po   dokonaniu   segregacji.
  5. Na terenie cmentarza zabrania się:
      a) wprowadzania psów,                                                    e) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia,
      b) palenia papierosów i picia alkoholu,                          f) przebywania po zmroku,
      c) wjeżdżania samochodami,                                          g) wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.
      d) budowania kwietników przy grobach,
  6. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:
        a) pogrzeby,                                                                     d) stawianie pomników,
        b) ekshumacje,                                                               e) stawianie ławek przy grobach,
        c) budowanie grobowców,                                            f) utwardzanie ścieżki wokół grobu.
       wymagają pisemnego pozwolenia Administratora Cmentarza.
  7. Wszystkie   stawiane   pomniki   wymagają   pisemnej   zgody   Administratora   Cmentarza.   Pomniki   nie   powinny   przekraczać   wymiarów:
          – pojedynczy – 190/90cm (1 miejsce na szerokość),
          – podwójny – 190/160cm (2 miejsca na szerokość)
      Wymagane  jest  przedstawienie  szkicu  nowego pomnika, z  podaniem  jego  wymiarów  oraz  treści  napisu, który zostanie na nim umieszczony.
  8. Wykonujący   usługę   pogrzebową   lub   kamieniarską   pozostawia   po   sobie   pełen   porządek   wokół   grobu.   Elementy   starego   pomnika
  należy   usunąć  z  cmentarza   na   własny   koszt.   Zabrania   się   wrzucania   tych  elementów  do  cmentarnego  śmietnika,  bądź  ich  porzucania
  na   terenie   cmentarza   lub   przy   cmentarzu.
  9. Miejsce  pochówku  wyznacza  Administrator  Cmentarza.
  10. Pochówek  na  cmentarzu  może  odbyć  się  po  uzyskaniu  zgody  Administratora  Cmentarza  i  po  dostarczeniu  odpowiednich  dokumentów.
  11. Opłata  za  jedno  miejsce  na  cmentarzu,  tak  zwane  pokładne,  reguluje  się  u  Administratora  Cmentarza.  Grób  ziemny nie  może  być użyty 
  do  ponownego  pochowania  zmarłego  przed  upływem  20 lat  od  daty  pogrzebu.
  12. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia ważności grobu.  Brak przedłużenia ważności grobu Administrator Cmentarza traktuje jako rezygnację
  z  dalszego  użytkowania  grobu.  Miejsce  to  może  być  wykorzystane  do  ponownego  pochówku.
  13. W przypadku  chowania zmarłych  w grobach  murowanych  (tzw.  grobowcach)  oraz  chowania  urn  zawierających  szczątki  ludzkie  powstałe 
  w  wyniku  spopielenia – nie mają zastosowania  punkty 11 oraz 12 niniejszego regulaminu.  W takim  przypadku  opłaty,  terminy  ważności  grobu,
  a  także  zgody  na  dochowanie  zmarłych  są  uzgadniane indywidualnie.
  14. Administrator  Cmentarza  nie  ma  obowiązku  szukania  odpowiednich  osób  do  uregulowania  stosownej  opłaty.
  15. Ekshumacje  odbywają  się  w  okresie  od  16 X  do  15 IV  i  wymagają:
            a) pisemnej  zgody  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,
            b) zgody  Administratora  Cmentarza.
  16. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny.  Miejsce po ekshumacji pozostaje  do dyspozycji Administratora  Cmentarza.
  17. Na cmentarzu  można  zarezerwować  miejsce  na  przyszły  pochówek.  Każdą  rezerwację   można   przedłużać.   Rezerwacje   niepotwierdzone
  u  Administratora  Cmentarza  nie  będą  brane  pod  uwagę.
  18. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy  Ustawy  z  dnia  31  stycznia  1959r.  o  cmentarzach
  i  chowaniu  zmarłych  (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 23 poz. 295 z późn. zm.).
  19. Regulamin  jest  udostępniony  na  stronie  internetowej  parafii  oraz  jest  do  wglądu  w  biurze  parafialnym.
  20. Regulamin  niniejszy  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  lutego  2022 r.