Regulamin Cmentarza Parafialnego

Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
/Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską,
podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U nr 51 poz. 318/ stanowi się co następuje:

1.Właścicielem i Administratorem Cmentarza jest:

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mrocznie

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

3. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.

4. Śmieci mogą być składowane tylko w wyznaczonym miejscu po dokonaniu segregacji.

5. Na terenie cmentarza zabrania się:
a) wprowadzania psów,
b) palenia papierosów i picia alkoholu,
c) wjeżdżania samochodami,
d) budowania kwietników przy grobach,
e) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia,
f) przebywania po zmroku,
g) wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

6. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:
a) pogrzeby,
b) ekshumacje,
c) budowanie grobowców,
d) stawianie pomników,
e) stawianie ławek przy grobach,
f) utwardzanie ścieżki wokół grobu.
Wymagają pisemnego pozwolenia Administratora Cmentarza.

7. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody Administratora Cmentarza. Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:
– pojedynczy – 190/90cm (1 miejsce na szerokość),
– podwójny – 190/160cm (2 miejsca na szerokość)
Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika, z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony.

8. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu. Elementy starego pomnika
należy usunąć z cmentarza na własny koszt. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, bądź ich porzucania
na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

9. Miejsce pochówku wyznacza Administrator Cmentarza.

10. Pochówek na cmentarzu może odbyć się po uzyskaniu zgody Administratora Cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.

11. Opłata za jedno miejsce na cmentarzu, tak zwane pokładne, reguluje się u Administratora Cmentarza. Grób ziemny nie może być użyty
do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

12. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia ważności grobu. Brak przedłużenia ważności grobu Administrator Cmentarza traktuje jako rezygnację
z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.

13. W przypadku chowania zmarłych w grobach murowanych (tzw. grobowcach) oraz chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe
w wyniku spopielenia – nie mają zastosowania punkty 11 oraz 12 niniejszego regulaminu. W takim przypadku opłaty, terminy ważności grobu,
a także zgody na dochowanie zmarłych są uzgadniane indywidualnie.

14. Administrator Cmentarza nie ma obowiązku szukania odpowiednich osób do uregulowania stosownej opłaty.

15. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do 15 IV i wymagają:
a) pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
b) zgody Administratora Cmentarza.

16. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Administratora Cmentarza.

17. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje niepotwierdzone
u Administratora Cmentarza nie będą brane pod uwagę.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 23 poz. 295 z późn. zm.).

19. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej parafii oraz jest do wglądu w biurze parafialnym.

20. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

tel: (056) 474 11 19

Wyślij wiadomość za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego

Potwierdzając "TAK" wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies używanych przez stronę do poprawnego wyświetlania treści. Więcej informacji znajdziesz klikając w pliki cookies strony.