† Leon Kruk
ur.  22.12.1924 r.
zm. 15.09.2011 r.

† Anna Kruk
ur.  07.06.1930 r.
zm. 29.03.1996 r.