† Leokadia Kulkowska
ur.  27.01.1900 r.
zm. 25.08.1968 r.

† Gertruda Kulkowska
ur.  01.09.1934 r.
zm. 25.08.1968 r.