† Stefania Szramka
ur.  10.10.1903 r.
zm. 1985 r.

† Franciszek Szramka
ur.  28.05.1896 r.
zm. 14.05.1971 r.