† Marianna Haska
ur.   09.01.1901 r.
zm.  04.04.1985 r.

† Franciszek Haska
ur.   29.04.1878 r.
zm.  17.05.1962 r.