† Marianna Klimek
ur.    15.07.1859 r.
zm.  08.03.1952 r.