†  Jan Grabowski
ur.  09.02.1954 r.
zm. 11.03.2015 r.