† Jan Lewandowski
ur.    25.03.1951 r.
zm.  24.01.2009 r.

† Teresa Lewandowska
ur.    21.11.1957 r.
zm.  22.11.2012 r.